Top

Lakefront Kiosk

Chicago_2015

Lakefront Kiosk

Chicago Architecture Biennial Lakefront Kiosk competition

Design Team: 
Argot ou La Maison Mobile

Luca Astorri
Riccardo Balzarotti
Rossella Locatelli
Matteo Poli

with Elisabetta Bianchi, Sofia Coutsoucos.

Argot ou La Maison Mobile - Lakefront Kiosk competition